Privacy statement


ZorgMies Nederland streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 1. Grondslag voor gegevensverwerking
  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1
  sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

  Doelstellingen cliënten
  De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:
 • een goede uitvoering van zorg-, hulp- en dienstverlening die door de organisatie wordt verleend;
 • het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 • het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens financierder;
 • het verantwoorden van de organisatie aan de zorgverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
 • het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

  Doelstellingen licentienemer/ZorgMies
  De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit regelement van toepassing is, zijn:
 • een goede uitvoering van HR-beleid die door de organisatie wordt uitgevoerd;
 • het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 • het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
 • het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en wettelijke verplichtingen;
 • het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en arbeidsmarktontwikkelingen.

  ZorgMies Nederland zal geen persoonsgegevens opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.
 1. Personen over wie wordt geregistreerd
  De registratie bevat gegevens over de cliënten aan wie zorg en/of diensten worden verleend en van de ZorgMiesen die in naam van ZorgMies Nederland opdrachten uitvoeren.
 2. Informatieverstrekking
  De cliënt dient geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens. De licentienemer informeert de cliënt tijdens het kennismakingsgesprek over de registratie van persoonsgegevens en over het bestaan van het Privacyreglement. De cliënt kan een
  exemplaar opvragen van het Privacyreglement. Nieuwe ZorgMiesen worden tijdens het intakegesprek geïnformeerd over het privacyreglement, ook deze kunnen een exemplaar opvragen.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
 3. Toestemming
  Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de cliënt om in overleg te kunnen treden en/of informatie uit te wisselen met instanties die de zorg financieren en/of andere relevante instanties, zoals verwijzers of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of zorgverleners elders.
 4. Categorieën persoonsgegevens
  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook in het kader van de uitvoering van onze diensten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
  Afhankelijk van de dienst die u gebruikt of verleent kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 5. Cliëntgegevens
  De gegevens die in de registratie worden opgenomen hebben hoofdzakelijk betrekking op de persoon van de cliënt, diens zorgbehoefte, de verleende zorg en de administratieve en
  financiële afwikkeling daarvan. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende gegevens:
 • identificatienummer;
 • NAW;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • BSN;
 • emailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • huisarts;
 • zorganamnese;
 • zorgplan;
 • rapportage uitvoering van de zorg en observatie;
 • eigen verklaring van de cliënt omtrent de vastgelegde gegevens;
 • tijdsregistratie;
 • bankrekeningnummer.
  Behoudens het identificatienummer worden alle gegevens rechtstreeks van, in samenspraak
  met, of middels observatie van de cliënt verkregen of hiervan afgeleid. Het
  identificatienummer wordt toegekend door ZorgMies Nederland.
  Gegevens ZorgMies
 • NAW;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • BSN;
 • emailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Loonbelastingverklaring
 • Kopie geldig identiteitsbewijs
 • Diploma’s en certificaten
 • Bankrekeningnummer
 • Verzuim
 • Evaluaties
 • V.O.G.
 • Evt. BIG registratie en/of kwaliteitsregistratie

  6. Bewaartermijn van gegevens
  Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in dit privacyreglement beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke
  bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

  7. Toegang tot de geregistreerde gegevens
  De volgende personen hebben rechtstreeks toegang tot de geregistreerde gegevens:
  – de verantwoordelijke, de directie van ZorgMies Nederland, voor de uitvoering van diens taak;
  – de bewerkers, Adromi Groep, Eco Nova, Payroll-Collectief voor de uitvoering van diens taak;
  – de gebruiker, ZorgMies, voor zover noodzakelijk voor diens taak. De ZorgMies heeft bijvoorbeeld alleen rechtstreeks toegang tot de gegevens van de cliënten aan wie hij zorg levert;
  – de cliënt waaraan diensten worden verleend voor wat betreft zijn zorgdossier.

  8. Rechten van geregistreerde en hun wettelijke vertegenwoordigers
  De cliënt of diens bevoegde vertegenwoordiger ontvangen bij aanvang van de zorgrelatie schriftelijk de mededeling dat persoonsgegevens over hem worden vastgelegd in de registratie. Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende
  rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken bij de licentienemer. Deze zal in overleg met de zorgmies een afspraak inplannen wanneer de gegevens kunnen worden ingezien. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.
  ZorgMies Nederland kan inzage krijgen in de systemen van bewerkers om te controleren of bewerkers aan hun verplichtingen onder de bewerkersovereenkomst heeft voldaan. ZorgMies Nederland kan hiervoor een (externe) deskundige inschakelen.

  9. Meldplicht datalekken
  Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat alle organisaties die persoonsgegevens verwerken een ernstig datalek moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De bewerker, zal binnen 24 uur melding doen van incidenten die betrekking hebben op de verwerking van de persoonsgegevens. De verantwoordelijke, ZorgMies Nederland, heeft 72 uur om een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. In sommige gevallen moet tevens een melding worden gedaan aan de mensen van
  wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling
  is van deze organisatie.

  10. Beveiligingsmaatregelen
  De personalia van de cliënt zijn ingevoerd in een PC of in een systematisch toegankelijk handmatige registratie. Deze bevindt zich op een van de regio kantoren van de organisatie ZorgMies. De kantoren zijn afsluitbaar. De zorgdossiers van de cliënten waaraan zorg wordt verleend bevinden zich thuis bij de cliënt. De rapportage van de verleende zorg wordt bijgehouden door de zorgverleners. De
  zorgdossiers van de cliënten waaraan geen zorg meer wordt verleend bevinden zich in de regiokantoren in een afsluitbare kast.
  De urenregistratieformulieren worden ingevuld door de ZorgMiesen en, ondertekend door de cliënt periodiek ingeleverd bij de licentienemer. De daarvoor aangewezen functionaris
  controleert de formulieren en verwerkt de gegevens in de declaraties.
  Binnen ZorgMies Nederland zijn dit privacyreglement en de gedragscode van toepassing. Directie, licentienemers en ZorgMiesen zijn hierover geïnformeerd en hebben zich hieraan
  verbonden.

  Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

  Wijzigingen in dit privacyreglement
  Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om dit reglement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Onze contactgegevens
  Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit privacyreglement? Dan kunt u
  hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
  Zorgmies Nederland (hoofdkantoor)
  Jeannette Kooiman en Margriet Melles
  T 078 – 78 20 560
  E info@zorgmies.nl

Lees meer over ZorgMies

Webinar: Muziek, Blij Brein & Dementie

20 mei 2021

Muziek heeft soms een wonderbaarlijke uitwerking op je naaste met dementie. Als je naaste bijvoorbeeld...

Lees meer →

Gratis mantelzorgtas voor mantelzorgers

21 sep 2020

Ben jij mantelzorger en is jouw bordje overvol? En wat kan er van jouw bordje...

Lees meer →
Het is de ‘Maand van de Mantelzorg’. Daarom bedacht ZorgMies Zwolle in samenwerking met het restaurant Bokkers te Buiten en het Steunpunt Mantelzorg Zwolle een leuke actie om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

ZorgMies regio Zwolle bedankt mantelzorgers

17 nov 2020

Het is de ‘Maand van de Mantelzorg’. In deze maand staan wij in heel Nederland...

Lees meer →

Direct hulp nodig?

Heeft u onverwachts ondersteuning nodig? Wij kunnen u vandaag nog helpen. Bel naar: 078-7820560

  078-7820560
  info@zorgmies.nl
ZorgMies Maakt het Leven Leuker, altijd een vast gezicht bij u in de buurt voor mantelzorgondersteuning en thuishulp