Gedragscode

ZorgMiesen die voor ZorgMies Nederland werken bij cliënten dienen zich te
gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door ZorgMies Nederland te Zwijndrecht. Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van begeleiding, zorg en dienstverlening die ZorgMies Nederland aanbiedt. Het doel van deze gedragscode is dat iedereen – ZorgMies, cliënt en ieder ander die betrokken is bij de zorgovereenkomst – zich veilig kan voelen en
dat er geen belemmeringen zijn om de afgesproken werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 • De ZorgMies behandelt de cliënt op een respectvolle manier en houdt rekening met het dagritme, de beleving en de gevoelens van de cliënt.
 • ZorgMies Nederland tolereert geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat of elk ander ongewenst gedrag.
 • De ZorgMies accepteert geen agressieve gedragingen van cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 • Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor ZorgMies Nederland. Deze regel geldt ook tijdens ontspanningsactiviteiten. Tevens is gebruik van deze middelen niet toegestaan voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden voor ZorgMies Nederland.
 • Roken tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is niet toegestaan.
 • ZorgMiesen respecteren de eigendommen van de cliënten en gaan met alle zorgvuldigheid om met eigendommen van anderen. In geval van schade zijn ZorgMiesen aansprakelijk. Daarom beschikken alle ZorgMiesen over een WA-aansprakelijkheidsverzekering.
 • Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor ZorgMies Nederland zijn er kledingvoorschriften waaraan de ZorgMies dient te voldoen. Van ZorgMiesen wordt verwacht dat zij zich passend en representatief voor de functie kleden. De ZorgMies wordt gezien als het visitekaartje van ZorgMies Nederland. Het is niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen, te denken aan korte rokjes, korte broeken, laag uitgesneden T-shirts of T-shirts waarbij de schouders zichtbaar
  zijn. Daarnaast dienen piercings en tatoeages bedekt te worden.
 • ZorgMiesen voeren tijdens hun werkzaamheden geen privégesprekken via hun mobiele telefoon tenzij het een spoedsituatie betreft. Ook het gebruik van koptelefoon/oordopjes) is tijdens het
  uitvoeren van de werkzaamheden niet toegestaan om te voorkomen dat de ZorgMies onvoldoende contact heeft met de cliënt.
 • Het is ZorgMiesen en vrijwilligers niet toegestaan om geld/goederen te lenen van of geld/goederen te lenen aan cliënten.
 • Het is ZorgMiesen niet toegestaan om goederen te kopen van of te verkopen aan cliënten. Ook is het niet toegestaan uit naam van de cliënt goederen te verkopen.
 • Er mag door ZorgMiesen geen geld worden gehaald of opgenomen voor cliënten. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van diens bankpas. Tenzij de cliënt hier nadrukkelijk schriftelijk
  toestemming voor heeft gegeven.
 • Het gebruik maken van de auto (of enig ander (gemotoriseerd) voertuig) van de cliënt is niet toegestaan. Tenzij de cliënt hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Diefstal is te allen tijde niet toegestaan en naast persoonlijke sancties zal hiervan tevens aangifte bij de politie worden gedaan.
 • ZorgMiesen in dienst van ZorgMies Nederland moeten in het bezit zijn van een VOG verklaring.
 • ZorgMiesen zijn verplicht om datgene wat zij bij de uitvoering van hun werkzaamheden vernemen geheim te houden. Voor ZorgMiesen met direct cliëntcontact houdt dit in dat er niet

Zonder enige noodzaak met derden over de hulpverlening en cliëntsituatie
gesproken of geschreven mag worden. Uiteraard geldt dit niet voor informatie die nodig is om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de situatie van de cliënt. Met de betreffende licentienemer mag wel altijd over de situatie gesproken worden. De geheimhoudingsplicht geldt ook nadat de zorgverlening met de cliënt is beëindigd of de overeenkomst van de ZorgMies met de organisatie is beëindigd. Daarnaast geldt een geheimhoudingsplicht voor al hetgeen de ZorgMies in zijn opdracht bij de organisatie ter kennis komt en waarvan geheimhouding uit de aard der zaak voortvloeit of waarvan de directie geheimhoudingsplicht heeft opgelegd. De geheimhouding heeft betrekking op zowel persoons-, cliënt- als bedrijfsgegevens e.d.

ZorgMies Nederland staat er voor in dat alle van de andere partijen ontvangen vertrouwelijke informatie geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd wanneer deze door een andere partij als zodanig is aangeduid. In het gehele proces en de benadering van de cliënt, staat het perspectief van de cliënt voorop. Dat wil niet zeggen dat het oordeel van de cliënt het enige is dat telt. Er zijn bijvoorbeeld zaken waarop de cliënt geen zicht heeft of kan hebben, maar waar hij wel op moet kunnen vertrouwen op het
vakmanschap van de ZorgMies. De basis op orde, veilige en professionele zorg waar iedere cliënt en diens netwerk vanuit moet kunnen gaan. Hierop volgend geldt:

 • ZorgMiesen zijn geïnteresseerd in hun cliënt: de persoon, zijn leven en zijn naasten. Zij hebben de inzet, de competenties en de mogelijkheden om bij te dragen aan het persoonlijk welzijn van hun cliënten, en samen naar oplossingen te zoeken voor problemen die zich daarbij voordoen.
 • ZorgMiesen zijn betrokken bij hun cliënten, weten wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden. Ze maken echt contact en zijn structureel in gesprek met de cliënten en hun naasten over wat er voor hen echt toe doet. Dit wordt zichtbaar in het realiseren van bij de cliënt passende ‘dingen van de dag’.
 • ZorgMiesen hebben oog en oor voor de moeilijke momenten van hun cliënten, voor hun zorgen, angsten en pijn; zij betrekken daar de juiste collega’s bij, en bieden steun en comfort.
 • ZorgMiesen zorgen voor een bij hun cliënten passende lichamelijke verzorging.
 • ZorgMiesen zoeken samen met naasten en collega’s naar de betekenis van gedrag als hun cliënt zich onvoldoende kan uitdrukken.
 • ZorgMiesen zijn zich ervan bewust dat zij werken in de woonomgeving van hun cliënten, en gedragen zich daarnaar.
 • ZorgMiesen dragen welbewust bij aan een open, gastvrije sfeer waarin mensen prettig hun gang kunnen gaan.
 • ZorgMiesen maken deskundig gebruik van veilige hulpmiddelen, technologie en domotica.
 • ZorgMiesen handelen conform hun rol en betrokkenheid bij klimaat beheersing (b.v. als het hitteprotocol van toepassing is), en bij brand- en inbraakpreventie.
 • ZorgMiesen passen de richtlijnen voor infectiepreventie situatie specifiek toe op een manier die recht doet aan de individuele risico’s die hun cliënten lopen.
 • ZorgMiesen streven optimale (bewegings)vrijheid na voor hun cliënten.

  Giften of erfenissen van cliënten
 • Voor wat betreft giften of erfenissen van cliënten is het volgende van toepassing:
 • de ZorgMies zal, behoudens toestemming van de directie, geen erfenis of legaat aanvaarden van een cliënt, die voor dan wel ten tijde van overlijden zorg ontving en geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, echtgenoot of relatiepartner van de ZorgMies is;
  daarnaast is het de ZorgMies niet toegestaan om geld of geschenken aan te nemen van (familie/mantelzorgers) cliënten. Als er geld of geschenken worden aangeboden moet dit worden gemeld bij de directe licentienemer;
 • de gift komt ten goede van het team en over de besteding wordt in gezamenlijk overleg beslist;.
 • bij het aanbieden van geld of een geschenk van meer dan € 100,-, kan aanvaarding alleen met schriftelijke toestemming van de directie plaatsvinden, waarbij bij toestemming de gift ter beschikking wordt gesteld aan het team, tenzij de schenker er een nadrukkelijke bestemming aan heeft gegeven. De ZorgMiesen besluiten in gezamenlijk overleg op welke wijze de gift wordt besteed. De gift kan niet worden toegevoegd aan de algemene middelen van de organisatie; – aan de schenker wordt een bedankbrief gestuurd.
 • Bij het overlijden van cliënten is het de ZorgMies niet toegestaan om de taak van executeur testamentair op zich te nemen teneinde de nalatenschap te regelen.

  Sanctie bij overtreding
  Het overtreden van bovenstaande regels kan verregaande gevolgen hebben. De sanctiegraad bij overtreding zal door ZorgMies Nederland bepaald worden. Hiertoe zal de directie of licentienemer overgaan tot hoor en wederhoor van de ZorgMies, en betrokkenen. Tijdelijke schorsing gedurende dit proces kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Lees meer over ZorgMies

ZorgMies Mierlo: ‘Week tegen Eenzaamheid 2020’

21 september 2020

In de week van 1 t/m 8 oktober is het de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In...

Lees meer →

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan mantelzorgers in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht

9 september 2020

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 8 september op uitnodiging van ZorgMies Nederland een werkbezoek...

Lees meer →

ZorgMies De Bilt opent haar deuren

2 februari 2020

Met ingang van 1 februari 2020 opent Angelique Kalverda vanuit Maartensdijk de deuren van haar...

Lees meer →

Direct hulp nodig?

Heeft u onverwachts ondersteuning nodig? Wij kunnen u vandaag nog helpen. Bel naar: 078-7820560

  078-7820560
  info@zorgmies.nl